Algemene voorwaarden

Vitaal ZuidArt. 1. Definities
Eigenaar Angèle van Mierlo, vitaliteitscoach, stresscounselor Vitaal Zuid
Klant: Client van Vitaal Zuid
Diensten: coaching gesprekken die in opdracht van de cliënt of klant worden uitgevoerd. Op de diensten die door Vitaal Zuid worden uitgevoerd gelden de algemene voorwaarden van Vitaal Zuid
 

Art. 2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van Vitaal Zuid zijn van toepassing op alle diensten. 

 

Het aanvaarden van een prijsafspraak houdt in dat de cliënt/klant de toepassing van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Vitaal Zuid zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 

Art. 3. Geheimhouding en inzagerecht
Vitaal Zuid zal alle informatie betreffende de cliënt/klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voorzover Vitaal Zuid daartoe (wettelijk) verplicht is of  hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke dan wel mondelinge toestemming heeft verkregen van de cliënt.
  
U hebt het recht Vitaal Zuid te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Vitaal Zuid door een e-mailbericht te sturen naar info@vitaalzuid.nl 

 

Vitaal Zuid zal de geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan bij uitvoering van diensten door derden.
Verwerkers 

 

Vitaal Zuid kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Vitaal Zuid persoonsgegevens verwerken. Vitaal Zuid sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.  


Art. 4 Aansprakelijkheid
Vitaal Zuid geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is Vitaal Zuid  op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming Vitaal Zuid

 

Zij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Vitaal Zuid is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door bovengenoemde mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 

De klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij het centrum/eigenaar/de docent verantwoordelijk wil stellen.

 

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie mondeling of schriftelijk aan het Vitaal Zuid te vermelden. Vitaal Zuid is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van achtergehouden of onvolledige informatie betreffende de overeengekomen dienstverlening.

 

Vitaal Zuid is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het door de cliënt uit eigen beweging aanpassen van (reguliere)medicatie. De cliënt wordt verantwoordelijk geacht (reguliere)medicatie alleen in overleg met de huisarts/specialist aan te passen.
 
Art 5. Facturering, betaling en annulering
Facturering vindt plaats op basis van de tussen Vitaal Zuid en de cliënt/klant overeengekomen tarieven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt contant of indien zo overeengekomen binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder enig beroep op verrekening de factuur te voldoen.

 

Annulering afspraak.
Annulering van gemaakte afspraken voor consulten/behandelingen/trajecten dienen minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is het Vitaal Zuid gerechtigd de betreffende dienst(en) volledig (100%) in rekening te brengen.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Vitaal Zuid schriftelijk de cliënt/klant hierover informeren. Wanneer na 2 keer een herinnering niet tot een betaling lijdt binnen het afgesproken betalingstermijn zullen er verdere stappen worden ondernomen. De gemaakte administratiekosten worden bij de cliënt/klant in rekening gebracht.

 

Vitaal Zuid is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dit zal eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip gebeuren. In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden is het Vitaal Zuid gerechtigd de afspraak binnen de genoemde 24 uur te wijzigen/annuleren zonder dat hiervoor kosten verbonden zijn voor Vitaal Zuid

 

Art. 6. Eigen risico en aansprakelijkheid:
Vitaal Zuid is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van cliënt, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een coaching gesprek.
 
 

VITAAL ZUID

info@vitaalzuid.nl

Tel: 06 13031131